.

یکشنبه, ۹ مهر , ۱۴۰۲

راه شما جوانان نیروی دریایی، راهی پر افتخار است.
                                   حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

درجه در نیروی دریایی راهبردی ارتش

درجه نشان دهندهء میزان مهارت و کسب تجربه در نیروهای مسلح می باشد . در واقع رتبه بندی افراد از نظر کارآیی برای انجام هر عملیات با توجه به درجهء ایشان تعیین می گردد . هرچند در هر ردهء خدمتی، درجهء بالاتر نشان دهندهء میزان تبحر بیشتر فرد می باشد اما در کلیّت ماجرا، تفاوت در درجه بین رده های مختلف نشان از برتری ایشان نداشته بلکه نشانهء تفاوت در مقطع تحصیلی و سطح آموزش های تئوری ایشان است .

کارکنان نیروهای مسلح با درجات مختلف و متفاوت همچون اجزا و چرخ دنده های یک دستگاه مکانیکی هستند که باید در کنار هم به درستی کار را صورت داده تا نتیجهء نهایی و خروجی دستگاه، خواستهء مطلوب سازمان باشد .

***

در ابتدا به ردهء سربازان نیروی دریایی می پردازیم . صف اول دفاعی کشور در منطقهء مأموریتی نداجا . درجاتی در رتبه های ۱ تا ۴ از جدول درجات ارتش ؛

این درجات صرفاً برای کارکنان وظیفه (با مدرک تحصیلی حداکثر دیپلم) کاربرد دارد . کسانی که مفتخر به نصب این درجات می گردند با عنوان عمومی “ناوی” شناخته شده و مورد خطاب واقع می گردند؛

Soldiers

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

درجه ناوی سومی (سرباز سوم) :

: NAVY III

معمولاً به سرباز صفر شهرت دارد . این درجه پائین ترین درجه نظامی است که به کارکنان وظیفه با سواد کمتر از سیکل و یا سربازان تازه وارد اعطا می گردد . این درجه در نیروی دریایی با عنوان ناوی سوم شناخته می شود .

*

***

*

درجه ناوی دومی (سرباز دوم) :

: NAVY II

حد وسط ناوی سوم(سربازصفر) و ناوی یکم که معادل سرباز دوم است که به طور معمول برای سربازان با مدرک تحصیلی سیکل کاربرد دارد .

*

***

*

درجه ناوی یکمی (سرباز یکم) :

:  NAVY I

بالاترین درجه برای یک ناوی وظیفه با مدرک سیکل، درجه ناوییکم یا سربازیکم می باشد . عموم سربازان دیپلمه نیز جهت انجام خدمت سربازی به همین درجه نائل می گردند .

*

***

*

درجه سرناوی (سرجوخه) :

: CORPORAL

بالاترین درجه در بین سربازان دیپلمه که دوره خاصی را طی نکرده اند . درجه ای که به سرجوخه نیز شهرت دارد و در نیروی دریایی با عنوان سرناوی شناخته می شود . پایگاه های نظامی، به طور معمول شرایط ارتقاء درجه کارکنان وظیفه دیپلمهء شاخص خود را جهت نیل به درجه سرناوی فراهم و آنان را درمسؤولیت های بالاتر بکارگیری می نمایند . به طور مثال؛ معمولاً در یگانهای نداجا، ارشد ناویان یک نفر با درجه سرناوی است.

*

***

***

*

در ردهء بعدی به سراغ ردهء درجه داران نیروی دریایی می رویم . افرادی که همواره سرپنجه های سازمان با توان ایشان به تحرک درآمده و به سازمان جان می بخشد . عملیاتی ترین دسته در نیروی دریایی . درجاتی در رتبه های ۵ تا ۹ از جدول درجات ارتش ؛

این درجات برای کارکنان وظیفه (با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی) و درجه داران جزء کاربرد دارد . کارکنانی که مفتخر به نصب این درجات می باشند با عنوان عمومی “سرکار” مورد خطاب قرار می گیرند؛

ENLISTED MEN

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

درجه مهناوی سومی (گروهبان سوم) :

: JUNIOR SEAMAN

این درجه به کارکنان وظیفه ای که دارای مدرک دیپلم بوده و دوره خاصی(معروف به دوره کد) را طی نموده اند و یا به عنوان آموزشیار بکارگیری می گردند و همچنین دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی آموزش عالی اختصاص می یابد .

*

***

*

درجه مهناوی دومی (گروهبان دوم) :

: SEAMAN

حد وسط درجات مهناویسوم و مهناوییکم . به طور معمول فارغ التحصیلان دوره آموزشگاه نظامی به این درجه (البته با دوسال ارشدیت) نائل شده و همچنین کارکنان وظیفه فارغ التحصیل دانشگاه های کشور در مقاطع کاردانی و کارشناسی با توجه به شرایط خدمتی، به این درجه نائل می گردند که در نیروی دریایی با عنوان مهناویدومی شناخته می شود .

*

***

*

درجه مهناوی یکمی (گروهبان یکم) :

: SENIOR SEAMAN

بالاترین درجه برای استخدامیان با مدرک مبنای دیپلم که معادل کارمند رتبه هفتم یا گروهبان یکمی می باشد . فارغ التحصیلان آموزشگاه نظامی درجه داری به طور معمول در خلال دوره پیمانی خود، پس از  کسب شرایط لازم به این درجه نائل می گردند که در نیروی دریایی با نام مهناوییکم شناخته می شود . همچنین کارکنان وظیفه با مدرک کارشناسی نیز جهت ادامه خدمت دوره ضرورت خود، عموماً به این درجه نائل می گردند .

*

***

*

درجه ناواستوار دومی (استوار دوم) :

: PETTY OFFICER

اولین درجه بعد از تغییر وضعیت درجه داران از پیمانی به رسمی . این درجه همانطور که از شباهت نامش نیز پیداست معادل درجه استواردومی و یا رتبه هشتم کارمندی بوده و از درجات صاحب اعتبار در بین درجه داران است . این درجه نشان دهنده سابقه و تجربه مفید جهت انجام کار در سرپنجه های سازمان می باشد . همچنین تعدادی از کارکنان وظیفهء منتخب پایگاه ها که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند نیز به این درجه نائل  می گردند .

*

***

*

درجه ناواستوار یکمی (استوار یکم) :

: CHIEF PETTY OFFICER

بالاترین درجه در کسوت درجه داری است . فارغ التحصیلان آموزشگاه نظامی وقتی به درجه ناواستواریکمی نائل می شوند از زمرهء توانمندترین افراد در سرپنجه های سازمان هستند . این درجه همانطور که از نامش پیداست معادل درجه استواریکمی و یا رتبه نهم کارمندی بوده و معتبرترین درجهء نظامیان درجه دار است . این درجه نشان دهنده سابقه و تجربه لازم جهت انجام کار در رده های فرماندهی دسته و… می باشد .

*

***

***

*

در اینجا به ردهء افسران نیروی دریایی می رسیم . رده ای کُلّی که خود به سه دستهء “افسران جزء” و افسران ارشد و در انتها به “امیران” تقسیم بندی می شود .

ابتدا به ردهء افسران جزء می پردازیم . این رده نیز از رده های عملیاتی نیروی دریایی به حساب آمده و بیشترین افسران عملیاتی سازمان در این دسته حضور دارند . درجاتی در رتبه های ۱۰ تا ۱۳ از جدول درجات ارتش ؛

این درجات برای افسران جزء در ردهء فرماندهی گروهان، درجه داران ارشد و کارکنان وظیفه منتخب (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) کاربرد دارد . کسانی که مفتخر به کسب این درجات می گردند با عنوان عمومی “جناب سروان” مورد خطاب واقع می گردند؛

JUNIOR OFFICERS

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

درجه ناوبان سومی (ستوان سوم) :

: JUNIOR SUB LIEUTENANT

پائین ترین درجه در طیف افسری در نیروی دریایی با عنوان ناوبانسوم شناخته می شود . کارکنانی که با مدرک کاردانی یا معادل آن در نیروی دریایی فعالیت می کنند، درجه دارانی با درجه ناواستواریکم که دوره تخصصی را طی نموده و شرایط لازم را کسب نموده اند و همچنین کارکنان وظیفه با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کارکنان وظیفه منتخب پایگاه ها با مدرک تحصیلی کارشناسی(بصورت محدود) مفتخر به استفاده از این درجه می گردند . درجه ناوبانسومی معادل ستوانسومی و یا رتبه دهم در طیف کارمندی می باشد .

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن navban3.png است

*

***

*

درجه ناوبان دومی (ستوان دوم) :

: SUB LIEUTENANT

اولین درجه رسمی استخدامیان با مدرک تحصیلی کارشناسی(اعم از فارغ التحصیلان دانشگاه افسری یا استخدامیان فارغ التحصیل سایر دانشگاه ها در طیف پیمانی) در نیروی دریایی با عنوان ناوباندوم می باشد . افسران ناوبانسومی که شرایط لازم جهت نیل به درجه بالاتر را کسب نموده اند و همچنین کارکنان وظیفه با مدرک تحصیلی دکترا نیز مفتخر به نصب این درجه می گردند . درجه ناوباندومی معادل ستواندومی و یا رتبه یازدهم در طیف کارمندی می باشد .

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن navban2.png است

*

***

*

درجه ناوبان یکمی (ستوان یکم) :

: LIEUTENANT

بالاترین درجه در ردهء ناوبانی در نیروی دریایی با عنوان ناوبانیکم شناخته می شود . کارکنانی که با مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر از آن در نیروی دریایی استخدام می گردند و افسران ناوباندومی که شرایط لازم جهت نیل به ترفیع را دارند افتخار استفاده از این درجه را می یابند . درجه ناوبانیکمی معادل ستوانیکمی و یا رتبه دوازدهم در طیف کارمندی می باشد . این درجه بالاترین درجه ای است که به فارغ التحصیلان آموزشگاه نظامی(که با مدرک سیکل استخدام شده و دوره سرپرستی را طی نموده باشند) اعطا می گردد .

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن navban1.png است

*

***

*

درجه ناوسروانی (سروان) :

: LIEUTENANT COMMODOR

بالاترین درجهء افسران جزء در نیروی دریایی درجهء ناوسروانی است . افسران ناوبانیکمی که شرایط لازم جهت نیل به ترفیع را دارند، افتخار استفاده از این درجه را می یابند . درجه ناوسروانی معادل سروانی و یا رتبه سیزدهم در طیف کارمندی می باشد . این درجه بالاترین درجه ای است که به فارغ التحصیلان آموزشگاه نظامی که با مدرک دیپلم استخدام شده اند اعطا می گردد .

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن navs.png است

*

***

***

*

در این جا به ردهء افسران ارشد می رسیم . افسران ردهء میانی سازمان که هم در زمینهء عملیاتی و همین در زمینه های ستادی فعالیت داشته و از جمله کارکنان اثر گذاری هستند که به همان میزان و در صورت اشتباه می توانند منجر به بروز خسارات جبران ناپذیری برای سازمان و کشور باشند . درجاتی در رتبه های ۱۴ تا ۱۶ از جدول درجات ارتش ؛

این درجات صرفاً برای افسران ارشد در ردهء فرماندهی گُردان و هَنگ کاربرد دارد . افرادی که از این درجات بهره می برند با عنوان عمومی “جناب ناخدا” مورد خطاب قرار می گیرند؛

SENIOR OFFICERS

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

درجه ناخدا سومی (سرگرد) :

: COMMODOR

پائین ترین درجه در بین افسران ارشد نداجا، درجهء ناخداسومی بوده که از نظر ظاهری از جذاب ترین درجه های نیروی دریایی محسوب می گردد . حداقل مدرک تحصیلیِ مبنای استخدام برای نیل به این درجه، کاردانی می باشد . درجه ناخداسومی معادل سرگردی و یا رتبه چهاردهم در طیف کارمندی می باشد . افسران ناوسروانی که شرایط لازم جهت نیل به ترفیع را دارند، پس از طی موفقیت آمیز دورهء عالی رسته ای افتخار استفاده از این درجه را خواهند یافت .

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن nakh3.png است

*

***

*

درجه ناخدا دومی (سرهنگ دوم) :

: JUNIOR CAPTAIN

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن nakh2.png است

*

***

*

درجه ناخدا یکمی (سرهنگ):

: CAPTAIN

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن nakh1.png است

*

***

***

*

در این جا به آخرین رده از جدول درجات ارتش یعنی ردهء امیران می پردازیم . افسران رده بالای سازمان که  به عنوان مقامات سازمانند . قدرتمندترین ها و تعیین کنندگان خط مشی سازمان که در زمینه های ستادی  و راهبری فعالیت دارند . کارکنان این رده در حیطهء کاری خود فوق العاده اند . همچنین میزان اثر گذاریشان به گونه ای است که هیچ گونه حق اشتباهی نداشته و اولین اشتباه ایشان، آخرین اشتباهشان خواهد بود . درجاتی در رتبه های ۱۷ تا ۲۰ از جدول درجات ارتش ؛

این درجات صرفاً به افسران ارشدی اعطا میگردد که شایستگی و لیاقتشان در محضر فرماندهی معظم کل قوا به اثبات رسیده باشد . این درجات در ردهء فرماندهی تیپ و لشکر کاربرد داشته که با عنوان عمومی “امیر” در سطح ارتش شناخته شده و مورد خطاب قرار می گیرند؛

ADMIRALS

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

درجه دریادار دومی (سرتیپ دوم) :

: COMMODORE

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن daya2.png است

*

***

*

درجه دریاداری (سرتیپ) :

: REAR ADMIRAL

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن daya1.png است

*

***

*

درجه دریابانی (سرلشکر) :

: VICE ADMIRAL

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن daryaban.png است

*

***

*

درجه دریاسالاری (سپهبد) :

: ADMIRAL

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن daryasalar.png است

*

***

*

درجه دریابدی (ارتشبد) :

: ADMIRAL OF THE FLEET

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن daryabod.png است

*

***

این پست دارای 6 نظر است

  1. با سلام درجه ناخدا سوم میشه سرگرد لطفا اصلاح کنید بی نهایت تشکر

    1. سلام. این اشکالی که اشاره کردین رو پیدا نکردم، لطفاً اگر هنوز این اشکال وجود داره، بفرمایید تا اصلاحش کنیم. سپاس از توجه شما! 🙏

  2. ایول داره انسان احساس غرور میکنه

  3. حفظ کم الله

  4. احسنتم

  5. احسنت

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

بستن منو